Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.
1 1          Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Houthandel Hudson BV, gevestigd te Almere.
1 2          Bijzondere van de voorwaarden Houthandel Hudson BV afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 
Artikel 2  Aanbiedingen.
2 1          Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2 2          Mondelinge aanbiedingen door Houthandel Hudson BV of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
 
Artikel 3  Overeenkomst.
3 1          De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Houthandel Hudson BV door zijn bevestiging.
3 2          Elke met Houthandel Hudson BV aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Houthandel Hudson BV zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Houthandel Hudson BV zich zal wenden tot zijn advocatenbureau.
3 3          Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., als mede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Houthandel Hudson BV bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
 
Artikel 4  Intellectuele eigendomsrechten.
4 1          Op alle door Houthandel Hudson BV verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Houthandel Hudson BV zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
4 2          De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven Houthandel Hudson BV zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op Houthandel Hudson BV zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
4 3          Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Houthandel Hudson BV zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
 
Artikel 5  Prijzen.
5 1          Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt hebben beidde partijen het recht de overeenkomst te ontbinden mits de afspraken in overeenkomst nog niet zijn afgerond.

5 2          Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.
 
Artikel 6  betaling.
Houthandel Hudson BV is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een volledige betaling van artikel te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Houthandel Hudson BV de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane betaling of een gedeelte daarvan.
 
Voor artikelen in de webshop gekocht, geldt een betaling van 100% van het factuurbedrag voordat deze in bestelling zal worden genomen.
 
Artikel 7  Leveringstermijnen.
7 1          De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Houthandel Hudson BV schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Houthandel Hudson BV zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
7 2          Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
7 3          Artikelen in de webshop hebben een leveringstermijn van 10 werkdagen, hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Mocht de leveringstermijn onverhoopt langer worden dan zal Houthandel Hudson BV de afnemer hiervan op de hoogte stellen.
 
Artikel 8  Kwaliteit.
8 1          Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen kan Houthandel Hudson BV volstaan met de levering van normale handelskwaliteit.
8 2          Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
8 3          Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Houthandel Hudson BV doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.
 
Artikel 9  Annuleren.
9 1          Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Houthandel Hudson BV reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt  of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Houthandel Hudson BV gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.
9 2          Opdrachtgever zal eveneens aan Houthandel Hudson BV als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Houthandel Hudson BV te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
9 3          Onverminderd het vermelde in dit artikel behoudt Houthandel Hudson BV zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
9 4          Artikelen gekocht in de webshop kunnen na betaling van de factuur niet geannuleerd worden.
 
Artikel 10  Wijziging van de opdracht.
10 1        Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
10 2        Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Houthandel Hudson BV ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
10 3        Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Houthandel Hudson BV buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
 
Artikel 11  Meer  en minderwerk.
11 1        Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
11 2        De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Houthandel Hudson BV op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
11 3        Door Houthandel Hudson BV te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 
Artikel 12  Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door Houthandel Hudson BV aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.
 
Artikel 13  Uitvoerbaarheid van de opdracht.
Indien tijdens de uitvoering van een aangenomen werk blijkt dat dit ten gevolge van aan Houthandel Hudson BV niet bekende omstandigheden of door overmacht niet uitvoerbaar is, dan heeft Houthandel Hudson BV het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van het werk mogelijk zal zijn, dan wel de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten zodat er een normale oplevering plaats kan vinden.
 
Artikel 14  Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Houthandel Hudson BV binden Houthandel Hudson BV niet, voor zover ze door Houthandel Hudson BV niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
 
Artikel 15  Verplichtingen van de opdrachtgever.
15 1        De opdrachtgever zorgt ervoor dat Houthandel Hudson BV tijdig kan beschikken;
a.            Over het gebouw of het terrein waar het werk moet worden uitgevoerd;
b.            Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van materialen en werktuigen;
c.            Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
d.            Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen, indien deze benodigd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden
15 2        De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig en benodigd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.
15 3        Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
15 4        Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Houthandel Hudson BV voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 
Artikel 16  Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt Houthandel Hudson BV om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Houthandel Hudson BV gewenst tijdstip te laten uitvoeren.
 

Artikel 17  Oplevering.
17 1        Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Houthandel Hudson BV dit de opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 5 werkdagen nadat Houthandel Hudson BV schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.
17 2        Kleine gebreken zullen door Houthandel Hudson BV zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Houthandel Hudson BV slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 14 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan Houthandel Hudson BV valt toe te rekenen
17 3        Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Houthandel Hudson BV niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel "Overmacht" genoemd.
17 4        Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het gehele werk kan worden geleverd, zal de oplevering toch kunnen geschieden.
 
Artikel 18  Aansprakelijkheid.
18 1        Houthandel Hudson BV is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a.            Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b.            Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
18 2        Houthandel Hudson BV is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Houthandel Hudson BV of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en).
18 3        Houthandel Hudson BV zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf  en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
18 4        Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Houthandel Hudson BV.
 
Artikel 19  Reclame.
19 1        Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Houthandel Hudson BV terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
19 2        Indien de opdrachtgever niet binnen 5 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Houthandel Hudson BV wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
19 3        Houthandel Hudson BV dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
19 4        Indien de reclame naar het oordeel van Houthandel Hudson BV juist is, zal Houthandel Hudson BV hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.
 
Artikel 20  Garantie.
20 1        Houthandel Hudson BV garandeert het door hem uitgevoerde werk, voor wat betreft nieuwe aanleg, gedurende een groeiseizoen bij normale winter, normale zomer en normaal onderhoud.
 
Artikel 21  Overmacht.
21-1       Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Houthandel Hudson BV of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Houthandel Hudson BV ex  en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Houthandel Hudson BV, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Houthandel Hudson BV overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
21-2       Houthandel Hudson BV is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.
 
Artikel 22  Eigendomsvoorbehoud.
22 1        Zolang Houthandel Hudson BV geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Houthandel Hudson BV.
22 2        Houthandel Hudson BV heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
22 3        Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 
Artikel 23  Wanprestatie en ontbinding.
23 1        Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Houthandel Hudson BV ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
23 2        Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a.            De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Houthandel Hudson BV heeft voorts ingeval opdrachtgever één of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b.            De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c.            De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d.            De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
23 3        Houthandel Hudson BV is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Houthandel Hudson BV reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Houthandel Hudson BV op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 
Artikel 24  Betaling.
24 1        Betalingen op de webshop dienen direct via Ideal te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
24 2        Houthandel Hudson BV is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
24 3        Houthandel Hudson BV is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
24 4        Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
24 5        Uit het enkele feit dat Houthandel Hudson BV zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
 
Artikel 25  Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Houthandel Hudson BV, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
 
Artikel 26 Retouren.
Artikelen gekocht in de webshop kunnen niet retour. Mocht het niet het juiste product zijn of zijn er mankementen aan het product dan kunnen deze omgeruild worden voor een juist product.

Definities:
Opdrachtgever:     persoon / bedrijf / instantie die opdracht geeft aan Houthandel Hudson BV
Overeenkomst:         Afspraak waar beidde partijen zich aan moeten houden
Geringe afwijking:     Afwijkingen die geen invloed hebben op de kwaliteit en functioneren van het product
redelijke termijn:     30 dagen